Featured

Pytanie do posłów PIS

Komentując sprawę Kamilka z Częstochowy premier Mateusz Morawiecki oświadczył publicznie, że jest zwolennikiem kary śmierci.

Stąd moje pytanie – ilu jeszcze posłów PIS jest za karą śmierci i co zamierzają z tym zrobić?

Może poseł Teresa Wargocka?, poseł Przemysław Czarnek?, poseł Iwona Arent?, poseł Mariusz Błaszczak?, poseł Przemysław Czarnecki?, poseł Jan Duda, poseł Zbigniew Hoffman?, posłowie Filip i Jarosław Kaczyńscy?, poseł Jacek Ozdoba, posłowie Zbigniew Rau i Piotr Polak?, poseł Anna Paluch?, posłowie: Jacek Sasin, Marianna Schreiber i Andrzej Sośnierz…..

…plus wielu innych.

No, słucham ?

Repolonizacja Kaliningradu

Kaliningrad zrepolonizowany!

Ale gdzie pomysłodawca był wcześniej?

Czy sowiet Michaił Kalinin, który rozkazał wymordować Polaków do tej pory był cacy, że nazywał się nim Królewiec?

A Putin rozkazujący mordować teraz Ukraińców jest nagle bee?

Repolonizacja powinna być już dawno! Czy pomysłodawca wykorzystując koniunkturę polityczną i hejt na Rosję usiłuje zbić sobie teraz kapitał polityczny na Królewcu?

Patriotyzm gospodarczy 2023 Siedlce

Dziś 12.05/2023 na rynku przy ul. Rynkowej w Siedlcach odbyła się koferencja prasowa lokalnych środowisk narodowo-chrześcijańskich i patriotycznych dotycząca tragicznych warunków w jakich rolnicy i producenci handlują swoimi produktami rolnymi przy ulicach Młynarskiej, Rynkowej i Warszawskiej w Siedlcach.

Głos zabrali: w im. Fundacji RolnikHandluje – prezes Rafał Foryś, Paweł Wyrzykowski – prezes okręgu siedlecko-ostrołęckiego partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, Leszek Szymański – Europe Christi i z ramienia Ruchu Narodowego – Artur Jóźwiak. Wypowiedziała się też nt. szczegółów o warunkach i niebezpieczeństwach pracy producentów na ww. ulicach i opłat za miejsce na stragan przedstawicielka handlujących.

Odczytano apel do prezydenta miasta na temat skandalicznych warunków w jakich handlują siedleccy rolnicy i producenci oraz powołano się na ustawę z 29.10/2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na mocy 7 artykułu niniejszej ustawy zwalnia się rolników i ich domowników z opłaty targowej przy handlu w piątki i soboty. Ustawa weszła w życie 1.01/2022 r.

W apelu Leszek Szymański poprosił prezydenta miasta o zapewnienie handlującym i ich domownikom dogodnych i bezpiecznych warunków pracy – takich jakie ją ułatwiają. Chodzi szczególnie o dokładne wyznaczenie i uporządkowanie tych miejsc.

Paweł Wyrzykowski poinformował również, że władze miasta chcą przenieść handlujących do mniej korzystnych dla handlu lokalizacji w Siedlcach, czyli na ulicę Targową. – Obrzeża miasta gdzie nikt nie chodzi.

Na konferencji był obecny przedstawiciel Stowarzyszenia KoLiber Siedlce, które w pełni podpisuje się pod inicjatywą.

Konferencję współorganizował Bogdan Hałucha z fundacji Pro Prawo do Życia

https://rolnikhandluje.pl/onas.html – strona Fundacji RolnikHandluje

C.D.N

Patriotyzm gospodarczy 2023

Środowiska prawicowe i patriotyczne w Siedlcach ruszają z tegoroczną odsłoną akcji z cyklu Patriotyzm gospodarczy i tym razem chcemy pomóc rolnikom handlującym własnymi wyrobami na targowiskach miejskich i gminnych. Apelujemy np. do samorządów aby bezpłatnie udostępniały im miejsca targowe z zapewnioną min. toaletą w pobliżu oraz innymi warunkami umożliwiającymi im handel na miarę XXl wieku.

Tego wszystkiego pragnie dla nich Zjednoczenie Konserwatywno Narodowe Środowisk Patriotycznych Mazowsze Środkowowschodnie!

”Targowiska bazary Gminne, doczekały się regulacji prawnej w postaci ustawy która określa ułatwienia dla rolników i domowników w prowadzeniu handlu w wyznaczonych miejscach w piątki i soboty.

Poniższe zapisy sugerują, że istnieje prawo i regulacja, która przewiduje określone korzyści i ułatwienia dla rolników i członków ich rodzin którzy podejmują sprzedaż swoich produktów w określonych miejscach w dni tygodnia piątki i soboty. Korzyści te mogą obejmować zwolnienia lub obniżone opłaty za pozwolenia, licencje lub podatki lub złagodzone ograniczenia dotyczące sprzedaży towarów w miejscach publicznych.

Zatem poniżej przegląd ww ustawy:

Warszawa, dnia 13 grudnia 2021 r.

Poz. 2290

USTAWA

z dnia 29 października 2021 r.

o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników1)

Art. 1. Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wy-

znaczonych miejscach.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) rolnik – rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621);

2) domownik – osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 15 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa

rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

3) produkty rolne lub spożywcze – produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów

wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny;

4) handel – proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła

wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Art. 3. 1. Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznacza rada gminy

w drodze uchwały.

2. Wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację,

bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Art. 4. Przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1, mogą być tylko produkty

rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Art. 5. Rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich

domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 6. Wyznaczenie miejsca, o którym mowa w art. 3 ust. 1, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2290

Art. 7. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r.

poz. 401, 1558 i 2192) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Zwalnia się od opłaty targowej:

1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku

z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia

29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

(Dz. U. poz. 2290).”.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Analiza powyższej Ustawy:

Ustawa przyjęta 29 października 2021 r. i opublikowana 13 grudnia 2021 r. w Warszawie dotyczy ułatwienia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach. Główne punkty ustawy to:

Artykuł 1: Ustawa określa ułatwienia w handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach.

Art 2: Prawo definiuje terminy używane w prawie, takie jak „rolnik”, „członek gospodarstwa domowego”, „produkty rolne lub spożywcze” oraz „handel”

Art. 3: Rada gminy wyznacza w drodze uchwały miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników, uwzględniając takie czynniki jak dostępność i bliskość atrakcji turystycznych.

Art 4: Handel prowadzony przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach może dotyczyć wyłącznie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rzemieślniczych wykonanych w gospodarstwie.

Art 5: Rada lokalna uchwala przepisy regulujące handel prowadzony przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach.

Art 6: Wyznaczenie lokalizacji leży w gestii rady lokalnej i jest obowiązkowe.

Art 7: Ustawa zwalnia rolników i domowników z opłaty targowej przy handlu w piątki i soboty, zgodnie z definicją zawartą w ustawie.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

W odniesieniu do powyższej ustawy należy spojrzeć z szerszej perspektywy, mianowicie w trakcie podejmowania prac dotyczących tworzenia nowych praw regulujących handel bezpośredni należy kierować się najważniejszymi założeniami, aby wprowadzenie nowych przepisów przekładało się na: Zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skracanie i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. W praktyce wyżej wymienione podstawowe założenia zawarte w ustawie wprowadzają właściwy porządek i ułatwienia w prowadzeniu produkcji i handlu płodami rolno-spożywczymi i rękodzieła.

Na podstawie wielu informacji można odnieść wrażenie, że proces tworzenia ustawy był poniekąd podyktowany między innymi przez społeczność w różnych regionach kraju. Rolnicy i konsumenci wielokrotnie wyrażali swoje za niepokojenie związane z zanikającym handlem bezpośrednim i nawoływali do sprawdzenia i opracowania prostego rozwiązania tej kwestii. W wyniku tych głosów i działań, podjęto opracowanie ustawy, która ma na celu wykorzystanie właściwych regulacji do wprowadzenia prawidłowego ładu.

Ustawa ta obowiązuje na terenie każdej gminy w Polsce od 1 stycznia 2022 r. samorządy gminy są ustawowo zobowiązana do wyznaczenia miejsca oraz dni które ma służyć do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Wyznaczenie miejsca na handel w praktyce oznacza, że rada gminy będzie tego dokonywać na mieniu samorządowym, czyli na terenach gminy.

Przepisy dotyczące udostępniania urządzenia przez wyznaczenie specjalnych miejsc i dni dla rolników i ich domowników na ważną inicjatywę, która może pomóc w rozwoju lokalnego rozwoju i poprawie sytuacji wielu rodzin rolniczych. Wprowadzenie ustawy na poziomie krajowym jest również korzystne dla nowej i jednolitości przepisów w całym kraju.

Ważne jest, aby miejsca, w których prowadzony jest handel, były odpowiednio przemyślane i zapewniały warunki dla pracowników oraz klientów. Tak więc Rada gminy powinna współpracować z zabezpieczeniami w odpowiednie warunki, np. sanitarno-epidemiologiczne, aby handel mógł odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z normami.

Ważne jest również, aby rolnicy i ich domownicy korzystali z tej możliwości w sposób odpowiedzialny i zgodny z efektem, tak handel przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i klientów, a jednocześnie pozytywnie wpływał na środowisko i lokalną społeczność

Ustawa, która została uchwalona 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290). i weszła w życie 1 stycznia 2022 r. przewiduje ułatwienia handlu w piątki i soboty przez rolników i członków ich rodzin w wyznaczonych miejscach. Definiuje użyte w ustawie pojęcia, określa kryteria wyznaczania miejsc. Ustawa nakazuje również, aby przepisy dotyczące handlu były uchwalane przez samorząd lokalny. Wreszcie zmienia ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, zwalniając niektóre osoby i podmioty z opłaty targowej

Wprowadza definicję handlującego płodami rolnymi, odwołując się w tym zakresie do UbRolIndU, a także domownika, rozumianego jako osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 15 rok życia, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie swojego gospodarstwa rolnego lub w jego pobliżu, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy. Ustawa określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w wyznaczone dni i miejsca, przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach.

Przedstawia obowiązki gminy, zapisy tej ustawy związane są z obowiązkiem wyznaczenia dla wyżej wymienionej grupy społecznej, miejsc do prowadzenia handlu w dni ustawowo wyznaczone. Ma to nastąpić w formie uchwały rady gminy. Ustawodawca dodatkowo wskazał, że wyznaczając miejsce, o którym mowa w ust. 1, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie (art. 3). Natomiast przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach, o których mowa w art. 3 ust. 1, mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Należy także wspomnieć, że wyznaczenie miejsca, o którym mowa w art. 3 ust. 1, należą do zadań własnych samorządu i ma on charakter obowiązkowy (art. 6). Z powyższego zapisu wynika, że to organ stanowiący ostatecznie decyduje miejscu prowadzenia handlu przez wyżej wymienione grupy społeczne. W praktyce oznacza to konieczność stworzenia pewnych warunków organizacyjnych na terenie samorządowym. Należy mieć na uwadze, ze ustawodawca nie wprowadza większych ograniczeń w zakresie wyznaczania miejsc do handlu. Możliwe więc, że w większości będą to po prostu miejsca dotychczasowych targowisk. Również bardzo istotne ustawodawca wprost nałożył obowiązek na gminy w tym zakresie, więc będą musiały temu sprostać i udostępnić stosowne nieruchomości na potrzebę jego realizacji. 

Trzeba także dodać, że z tego obowiązku samorząd nie może się uchylić, a ewentualne zaniechania mogą nawet skutkować interwencją zainteresowanych rolników ich i ich rodzin w formie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na uwagę zasługuje w tym zakresie art. 101a SamGminU gdzie podano, że „przepisy art. 101 stosuje się odpowiednio, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich”. Z przytoczonego art. 101 wynika z kolei, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Zródła wiedzy:

1. https://cdn.files.pg.edu.pl/arch/Nauka/Konferencje/Konferencja%20Na%20rynek/strategia_regeracji_targowisk.

2.https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11189/1/E_Dabrowska_Prokopowska_M_Pylko_Analiza_relacji_spolecznych_sprzedawcow.pdf

3. https://plonsk.pl/referat-obslugi-targowisk.html

4. https://plus.expressbydgoski.pl/renesans-targowisk-za-co-kochamy-bazary-i-czego-od-nich-oczekujemy/ar/c15-15640668.

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Targowisko.

Zjednoczenie Konserwatywno Narodowe Środowisk Patriotycznych Mazowsze Środkowowschodnie ma też następującą ofertę dla rolników:

Rozwój i promocja platformy internetowej 2.

Platforma internetowa pełniąca funkcje, umożliwiające kontakty pomiędzy rolnikami oraz kupcami, ułatwienie w znalezieniu lokalizacji miejskich targowisk oraz terminów i godzin ich otwarcia, ponadto dostęp bezpośredni do produktów rolno-spożywczych prosto z gospodarstwa. Platforma taka ułatwia wymianę wszelkich informacji a tym samym skraca dystans i ogranicza koszty dostaw.

Wspieranie rozwoju handlu internetowego jest niezwykle ważne dla producentów żywności, którzy chcą bezpośrednio sprzedawać swoje produkty konsumentom. Platformy internetowe pozwalają na łatwe i szybkie dotarcie do szerszej grupy odbiorców, zwłaszcza tych, którzy nie mają dostępu do lokalnych rynków żywnościowych.

W ramach funkcji platformy internetowej producenci mogą prezentować swoje produkty w atrakcyjny sposób, oferując różne opcje zakupu i dostawy. Dzięki temu klienci mogą łatwo porównać oferty i wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Jednocześnie, zauważmy, że platformy internetowe są również cennym źródłem informacji dla konsumentów, którzy chcą nabyć zdrową żywność. Mogą oni znaleźć informacje o producentach, którzy oferują produkty pochodzące z ekologicznych źródeł, oraz o miejscach, w których można nabyć świeże produkty rolno-spożywcze bezpośrednio od producentów Dzięki temu konsumenci mogą podejmować bardziej świadome wybory i wspierać lokalnych producentów. Jednocześnie na platformie w dziale informacji można znaleźć niezbędne informacje dotyczące targowisk, rynków, bazarów, tj w jakich miejscach i godzinach są otwarte i jaką ofertę możemy znaleźć ww miejscach.

Warto nadmienić, że handel internetowy o którym temat nie ma zastąpić tradycyjnych rynków i sklepów. Wręcz przeciwnie ten rodzaj sprzedaży charakteryzuje się bezpośrednim kontaktem rolnik – konsument. Co istotne jest, rozwój handlu internetowego doskonale wpisuje się jako uzupełnieni całości, tj lokalnych rynków żywności.

Cel rozwoju platformy internetowej.

1. Portal internetowy taki jak Fundacja Rolnikhandluje.pl i oferta na stronie, to głównie podstawowe funkcje których zadaniem jest pomagać w sposób jak najprostszy znaleźć miejsca, gdzie można wystawić ofertę własnych produktów rolno-spożywczych i rękodzieł jak i nabyć dobre sprawdzone i zdrowe produkty rolno-spożywcze oraz rękodzieło od rolnika-producenta. Jest portal dla wszystkich ludzi, którzy lubią zdrowo się odżywiać chcą mieć dostęp do ww lokalnych produktów.

2. W zakresie funkcji portalu, można znaleźć oferty Rolników producentów żywności, oraz spis Targowskich rolno-spożywczych w Polsce jak również informacje dni i godziny ich otwarcia. Można również znaleźć krótkie relacje czy zdjęcia na stronie portalu, które są dołączone od osób, które odwiedzają targi i wybierają świeże produkty od lokalnych producentów. Dzięki temu narzędziu można w prosty sposób zmienić nawyki związane z zakupami i włączyć dostęp do najlepszych produktów dostępnych na lokalnych targowiskach.

3. Dzięki temu portalowi, rolnicy-producenci mają możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, co pozwala im na dobrą sprzedaż swoich produktów, a klientom z kolei innowacyjną możliwość dostępu do lokalnych produktów, co przyczynia się do rozwijania nowych relacji i poszerzania wiedzy w tym zakresie.

4. Portal oferuje również możliwość bezpośredniej komunikacji na komunikatorze, który jest dostępna na głównym urządzeniu administracyjnym, umożliwia bezpośredni kontakt z rolnikami-producentami i wymianę informacji na temat produktów, terminów dostaw i innych ważnych informacji.

5. Współpraca z dostawcami i kupującymi jest kluczowa dla obu stron. Sprawdzenie jakości systemu weryfikacji dostawców i kupujących oraz ich jakości w obsłudze i ewentualnego wsparcia w razie zaistniałych problem.

Portal internetowy Rolnikhandluje.pl oferuje podstawowe funkcje, które mają na celu zapewnienie dostępu do miejsca, gdzie można wystawić ofertę produktów rolno-spożywczych i rękodzieł od lokalnych rolników-producentów. Na stronie portalu można znaleźć oferty producentów żywności, spis targów rolno-spożywczych w Polsce, informacje o dniach i godzinach ich otwarcia i relacje czy zdjęcia osób, które odwiedzają targi. Do łatwiejszego obsługiwania platformy został zaprojektowany komunikator umożliwiający bezpośredni kontakt z producentami. Dzięki tej platformie rolnicy mają dostęp do lepszej współpracy z odbiorcami, a klienci mają dostęp do najlepszych lokalnych produktów, co przyczynia się do rozwijania nowych relacji i poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Rozwój i promocja platformy internetowej.

Wspieranie rozwoju i promocja platformy obsługującej szeroką ofertę produktów rolno-spożywczych i rękodzieła w całym kraju są bardzo ważnymi czynnikami dla osiągnięcia sukcesu w tym zakresie. Poniżej przedstawiono kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę i w kierunku ich realizacji podjąć wysiłek do urzeczywistnienia. Oto kilka wybranych propozycji:

1. Tworzenie infrastruktury cyfrowej to nie lada wyzwanie, jednak należy podjąć takie i we właściwy sposób dążyć do realizacji zamierzonego celu. Współczesne platformy obsługujące sektor, który umożliwia wygodne dokonywanie zakupów, przepływu transakcji jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych użytkowników. Nie są dosyć dobrze rozbudowane i wymagają pewnych ulepszeń, co wiąże się z szerszym zakresem możliwości.

2. Skuteczna promocja platformy internetowej to jeden z wielu elementów skutecznego działania. W celu przyciągnięcia producentów płodów rolno-spożywczych, rękodzieła, czy też małych lokalnych firm oraz klientów i dostawców, wymaga sporego zaangażowania i zaufania społecznego. Warto więc inwestować w realną reklamę zarówno w sposób fizyczny jak i sieci internetowej, korzystać z mediów społecznościowych i wykorzystywać strategie marketingowe, takie jak np. rabaty, programy lojalnościowe czy inne formy korzyści dla użytkowników. Jednocześnie wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem korzystać z usług promocji samorządów, na przykład za pośrednictwem, biuletynów, broszur reklamowych, gazetek, czy stron stron internetowych samorządów.

3. Platforma powinna być prosta wręcz intuicyjna w użyciu, aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste, rejestrowanie logowanie, lub opcja bez rejestracji dokonywanie zakupów czy transakcji. Ważne jest również, aby umożliwić dostęp do platform z różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi, np.: telefon, komputer, tablet itp.

4. Współpraca z dostawcami i kupującymi jest kluczowa dla sukcesu platformy. Sprawdzenie jakości systemu weryfikacji dostawców i kupujących oraz ich jakości w obsłudze i ewentualnego wsparcia w razie zaistniałych problemów.

5. Dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów. W handlu produktami spożywczymi szczególnie ważne jest dbanie o jakość i bezpieczeństwo produktów. Platforma taka umożliwia dostarczanie informacji niezbędnych do kontaktu bezpośredniego z producentem i szczegółowego opisu oferowanych produktów przed ich zakupem.

Z powyższych informacji wynika że wspieranie rozwoju i promocji platformy internetowej zajmującej się zbieraniem ofert na produkty rolno-spożywcze i rękodzieła wymagają oceny kilku spraw. Konieczne jest budowanie infrastruktury cyfrowej, która zapewnia jakość, i bezpieczeństwo działania platformy. Można także skutecznie promować platformę w mediach społecznościowych jak również do ogólnej opinii publicznej działania w strategii marketingowej. Prostota i intuicyjność użytkowania platformy jest istotna, a współpraca z administratorami, oraz sprzedającymi i kupującymi odgrywa kluczową rolę dla sukcesu przedsięwzięcia. Ważne jest również dbanie o jakość i bezpieczeństwo produktów oraz zapewnienie informacji dotyczących procedury i szczegółowego opisu produktów przed zakupem.

Natomiast odnosząc się do portalu Fundacji Rolnikhandluje.pl jest to platforma sprzedaży, która spełnia ww warunki, ponieważ jest bardzo łatwa w obsłudze, jest dobrze zabezpieczona względem ataków cybernetycznych, funkcjonuje głównie poprzez bezpośredni kontakt między rolnikami producentami żywności a konsumentami. Na platformie zawarte są informacje dotyczące miejsc i godzin otwarcia targowisk zarówno miejskich jak i wiejskich. Dzięki takiemu modelowi platformy nabywcy mogą określić jakość produktów oraz proces ich produkcji, a kupowanie odbywa się bezpośrednio na gospodarstwie lub w miejscu ustalonym, co zapewnia przejrzystość i źródło pochodzenia produktów. Celem portalu jest ustanowienie projektu sprzedaży bezpośredniej produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych w określonej okolicy, co umożliwi ludziom dokonywanie zakupu oczekiwanych produktów i przynosi korzyści obu stronom. Konsument ma możliwość zaopatrzenia się w produkty o określonej jakości i po zakupie, a rolnik otrzymuje 100% wynegocjowanej ceny.

Fundacja Rolnikhandluje.pl oferuje zbiór informacji na temat produktów pochodzących z różnych gospodarstw rolnych, w tym nietypowych i właściwych produktach dla danego obszaru, przede wszystkim są to owoce natury oraz wyrobami przetworzonymi. Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia i wsparcia rozwoju gospodarstw zajmujących się produkcją żywności. Ogólnie jest to Platforma działająca w sposób logiczny, dostarczająca wiele czynników, które umożliwiają tworzenie ekologicznych i inteligentnych rozwiązań dotyczących zakupów bezpośrednio od rolnika.

Platforma Rolnik-handluje jest to dobry sposób na kupowanie lokalnych produktów. Dzięki tej inicjatywie możemy wprowadzić innowacyjny i ekonomiczny system zaopatrywania się żywność, który będzie wspierał zarówno producenta, jak i społeczność lokalną. Platforma Rolnikhandluje jest innowacyjnym i przemyślanym projektem, który oferuje dobre rozwiązania dla społeczeństwa.”

W Siedlcach udział biorą:

Bogdan Hałucha – Fundacja Pro Prawo do Życia

Paweł Wyrzykowski – Stowarzyszenie KoLiber

Michał Harry Harasim – Stowarzyszenie KoLiber

Artur Jóźwiak – Ruch Narodowy

Leszek Szymański – Ruch Prawdziwa Europa. Europa Christi

Rafał Foryś – Konfederacja Korony Polskiej

I inne organizacje współpracujące z Konfederacją.

Knorkator – Sieg der Vernunft

I kolejny smutny kawałek z najnowszego albumu heavymetalowego Knorkator. Utwór o takim samym tytule jak album – ,,Sieg der Vernunft” – Zwycięstwo rozumu.

Heut’ will ich mich erinnern
An jeden Freund und Feind
Mit dem ich je geredet
Gelacht oder geweint

Manch einer tat mir Gutes
Und mancher tat mir weh
Doch trieb es mich im Ganzen
Dahon wo ich nun steh’
Mein Herz ist erfüllt von einer einzigen Sache
Rache

[Refrain]
Rache
Rache
Rache

[Strophe 2]
Wir steh’n uns gegenüber
Die Schwerter in der Hand
Dein Vater war ein Mörder
Ich hab’ ihn nicht gekannt
Seit hunderten von Jahren
Vergeltung, Hass und Neid

Das muss ein Ende haben, macht Schluss mit diesem Leid
Ich wage den Schritt in die richtige Richtung
Vernichtung

[Refrain]
Vernichtung
Vernichtung
Vernichtung

Sieg der Vernunft
Vernichtung
Vernichtung

Dziś chcę sobie przypomnieć o każdym przyjacielu i wrogu
Z którym kiedyś gadałem, śmiałem się albo płakałem
Niektórzy uczynili mi dobro, a inny sprawił mi ból
Przecież to doprowadziło mnie całego tam gdzie stoję teraz (jestem)
Moje serce jest wypełnione przez jedyną rzecz
Zemstę! x3

Stoimy naprzeciwko siebie, miecze w dłoniach
Twój ojciec był mordercą, nie znałem go
Od setek lat odwet, nienawiść i zazdrość
To musi się wreszcie skończyć, połóżmy kres temu cierpieniu
Odważam się na krok w prawidłowym kierunku
Zagłady! x3

Zwycięstwo rozumu
Zagłada!
Zagłada
Zwycięstwo rozumu
Zagłada!
Zagłada!

Zwycięstwo rozumu x4

Los uciemiężonych (udręczonych) to to co nas łączy
Ale ty przymykasz oczy myśląc, że jestem twoim wrogiem
Chcę ci otworzyć moje serce, ale ty mnie wcale nie słuchasz
Zabraniasz mi gadać, zamiast tego gadasz ty
Tutaj jest od biedy inna taktyka
Zabijanie! x3

Zwycięstwo rozumu
Zabijanie!
Zwycięstwo rozumu
Zagłada!
Zwycięstwo rozumu
Zemsta!
Zwycięstwo rozumu

Knorkator – Ihr habt gewonnen

Kawałek z najnowszego albumu Knorkator ,,Sieg der Vernunft” (Zwycięstwo rozumu) pochodzącego z 7.10/ 2022 r. ..Ihr habt gewonnen” znaczy się – Wygraliśćie.

Ich bin ganz allein hier in meinem Raum,
hab die Wand bemalt, nun ist sie nicht mehr grau.
Ich hatte große Angst, und so schloss ich mich ein.
Ich hab nicht geahnt, es wird für immer sein.
Regen auf der Haut, Wind in meinem Gesicht,
der Geruch von Moos, all das hab ich nicht.
Doch du bist bei mir in meinem Telefon,
ich seh’ die ganze Welt als Projektion.

Ihr habt gewonnen! Ich füge mich.
Macht was ihr wollt! Ich wehr mich nicht.
Ihr seid die Zukunft! Ich seh es ein.
Ihr habt gewonnen! So soll es sein.

Manchmal bin ich traurig, werd mir selbst zur Qual,
schlag den Kopf an die Wand, nur der Schmerz ist real.
Dann die Infusion, und ich wehre mich nicht.
Bald schon kehrt das Lächeln zurück in mein Gesicht.
Hab genug zu Essen und ein Bett für die Nacht,
dank dem Algorithmus, der mich pflegt und bewacht.
Ich war das Problem, war das Krebsgeschwür,
doch die Welt ist geheilt von mir.

Ihr habt gewonnen! Ich füge mich.
Ihr kennt die Wahrheit, ich tu es nicht.
Ihr seid die Zukunft! Ich seh es ein.
Ihr habt gewonnen! So soll es sein.

*Tą oto smutną piosenką MikkeHarry wraca po długiej przerwie. Przerwie nie tylko w kategorii muzycznej. Dodam tylko, że album ,,Sieg der Vernunft” ma wiele smutnych piosenek…..

Jestem całkiem sam, tutaj w moim pokoju
Pomalowałem ścianę, więc nie jest już więcej biała
Bardzo się bałem, więc się zamknąłem
Nie przypuszczałem, że tak będzie na zawsze
Deszcz na skórze, wiatr w moją twarz
Smród mchu, tego wszystkiego nie mam
Ale ty jesteś przy mnie, tutaj w moim telefonie
Widzę cały świat jako projeckję

Ref.
Wy wygraliście, ja się dostosowuje
Róbcie co chcecie, ja się nie bronię
Jesteście przyszłością i pojmujecie to (wiecie o tym)
Wy wygraliście i tak ma być

Czasami jestem smutny i sam się męczę
Uderzam głową w ścianę tylko ból jest realny
I wtedy infuzja, a ja się nie bronię
Zaraz wraca uśmiech z powrotem na moją twarz
Mam wystarczająco jedzenia i łóżko na noc
Dzięki algorytmowi, który o mnie dba i mnie pilnuje
Ja byłem problemem, byłem wrzodem rakowym
Ale świat jest ze mnie wyleczony

Ref.

Wy wygraliście, ja się dostosowuje
Róbcie co chcecie, ja się nie bronię
Jesteście przyszłością i pojmujecie to (wiecie o tym)
Wy wygraliście i tak ma być

%d blogerów lubi to: